Profile | History | Our Team | Our Factory Profile.htmlOur_History.htmlOur_Team.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3
 
 

โรงงานของบริษัทพีระดล เดคคอร์ ตั้งอยู่ใกล้ถนนวงแหวน ย่านลำลูกกา

30/45 หมู่7 ลำลูกกา 51(ซอยแฟคเฮ้าส)์  ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150


เป็นโรงงานสองชั้น พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 1,600 ตารางเมตร   รองรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องใช้พื้นที่มาก จำนวนชิ้นมากอย่างงานโครงการโรงแรม และความสูงมากๆอย่างงาน Exhibition และเฟอร์นิเจอร์ในโถงสูง


โรงงานเป็นทรัพย์สินของกรรมการ และบริษัท ไม่ใช่การเช่าจากผู้อื่น

นอกจากนี้ บริษัทพีระดล ยังมีโรงงานในกลุ่มเครือญาติเดียวกันคือ

โสภณชัย เฮาส์ซิ่ง ย่านถนนพระรามสาม ซึ่งเป็นบริษัทของคุณพ่อที่ก่อตั้งมานานกว่าสี่สิบปี

 

PHEERADOL DECOR CO.,LTD

pheeradol decor factory

location  30/45 Moo 7 Soi Fac House(Lum Luk Ka 51)  Tambon Lat-sawai  Amphoe Lum Luk Ka

City  Pathum-thani 12150

area  1,600 sq.m.

pheeradol factory

Timber Wood Furniture

Plywood Furniture

Jointed Wood Furniture

Rustic Furniture

Upholstered  Furniture

Copyright © Pheeradol Decor Co.,Ltd. All rights reserved.

Pheeradol Decor

พีระดล  เดคคอร์    เฟอร์นิเจอร์

T.029499563-4  F.029499565

pheeradol@gmail.com